top
kapky

"Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti"

V tomto roce byla vydána nová kniha "Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti", která se skládá ze šesti kapitol, které prezentují aktuální technické a vědecké poznatky o aktivačním procesu. Obzvláště podrobná je kapitola 6 "Zkušenosti v různých zemích", kterou napsalo 36 autorů, kteří podávají zkušenosti s řízením sedimentačních vlastností aktivovaného kalu v zemích v Africe, Americe, Asii, Austrálii a Evropě.

Seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“

Ve dnech 10. - 11. 4. 2018 se uskutečnil XXIII. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Program naleznete zde.

"Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards" - článek volně ke stažení

Do 25. března 2018 byl pro zájemce volně a bezplatně na stránce https://authors.elsevier.com/c/1WVTH7taLY7raF ke stažení článek: Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards. Jedná se o jeden z prvních článků k novému zaměření naší odborné skupiny v mezinárodním časopise.
J. Wanner

Činnost skupiny v roce 2017 a plán na rok 2018

V roce 2017 členové skupiny Čištění a recyklace městských odpadních vod, aktivně spolupracovali na přípravě několika konferencí, např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové nebo VODA 2017 a společně s dalšími partnery připravili seminář Praktické poznatky z optimalizací provozu komunálních ČOV, který proběhl 8. března 2017.

Základní myšlenkou semináře bylo poskytnout účastníkům semináře ucelený přehled o problematice optimalizací provozu komunálních ČOV s ohledem na legislativní požadavky, technický a technologický stav ČOV, potřeby provozovatelů, velikost ČOV apod. Program semináře byl členěn do tří bloků:

• Potenciál pro úsporu provozních nákladů a energií, bezpečné plnění limitů

• Praktické zkušenosti s aplikací optimalizačních systémů

• Technické a provozní aspekty optimalizace

Současně se členové skupiny v roce 2017 podíleli na přípravě legislativních návrhů novely vodního zákona a dále zpracovali odborný posudek pro obec Klecany (Středočeský kraj), který se týkal Posouzení technického řešení intenzifikace ČOV. Členové skupiny se svými příspěvky ve formě přednášek a posterových sdělení aktivně účastnili odborných seminářů a konferencí pořádaných samotnou odbornou skupinou, společně s jinými odbornými skupinami nebo organizacemi a společnostmi, se kterými skupina dlouhodobě úzce spolupracuje. Důležitou součástí aktivit členů OS jsou i publikace v odborných časopisech.

V roce 2018 budou členové skupiny spoluorganizátory semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové a konference ODPADOVÉ VODY 2018 v Tatrách, současně se budou podílet na připomínkování legislativních návrhů a návrhů norem, např. normy ČSN 75 6401.

Česká republika patří k zemím, které prozatím žijí ve vodním blahobytu

Dne 20.9.2017 proběhl rozhovor redaktorky Terezy Šťastné s prof. Wannerem na téma recyklace vyčištěných odpadních vod. Přepis rozhovoru naleznete zde.

© 2010 CzWA | Všechna práva vyhrazena. | Created by www.POCITACESNADNO.cz | Dne 13.11.2018 v 16:52 jste se stal návštěvníkem 22587.