top
kapky

Odpadní a recyklované vody a koronavirus

V poslední době byl provedeno několik studií výskytu viru způsobujícího chorou Coviud-19 v odpadních vodách v Evropě, USA i v Číně. Některé studie ukazují, že přinejmenším fragmenty genů SARS-CoV-2, ne-li virus sám, mohou být přítomny ve splaškové vodě. V odtocích z ČOV však stopy RNA tohoto viru zatím nalezeny nebyly. Ani přenos fekálně-orální cestou dosud nebyl potvrzen. Splaškové odpadní vody a vyčištěné odpadní vody nejsou v současnosti považovány za epidemiologické riziko. Všechny velké asociace provozních společností v Evropě i v zámoří dospěly k závěrům, že k ochraně pracovníků stokových sítí i vlastních čistíren odpadních vod postačí důsledné používání předepsaných ochranných pomůcek (např. podle Best Practice Empfehlungen des DWA-Fachausschuss BIZ-4 „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ für die betriebliche Umsetzung der TRBA 220). V každém případě je zapotřebí zamezit expozici pracovníků aerosolům, které mohou vnikat ve stokové síti či v určitých místech technologie ČOV, neboť tyto disperze mohou viry SARS-CoV-2 obsahovat. Z hlediska přetrvávání koronavirů ve vodním prostředí je důležité, že mají slabou tukovou obálku a jsou velmi snadno ve finále deaktivovány desinfekčními postupy jako je například běžná chlorace, ozonizace či UV záření. Tato obálka může být i narušena činností povrchově aktivních látek nebo enzymy, které se vyskytují v aktivační směsi. Pokud je navíc odtok z ČOV dezinfikován chlorem či UV zářením, je přenos viru SARS-CoV-2 ze splašků do přírodního vodního prostředí prakticky vyloučen. Ze stejného důvodu není nutné se rovněž obávat recyklovaných odpadních vod, jak městských, tak šedých, neboť základní operací přípravy recyklované odpadní vody je vždy její dezinfekce. Výskyt koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v různých místech stokové sítě by mohl sloužit i indikaci epidemiologické situace v dané lokalitě. Objevují se i studie naznačující, že sledování výskytu tohoto viru v odpadních vodách by mohlo fungovat jako jakýsi systém včasného varování, že v dané lokalitě žije větší počet lidí s nemocí Covid-19.

A dále několik zajímavých článků a odkazů k dané problematice:

Stanovisko WHO
Stanovisko NRC SZÚ
Struktura koronaviru (převzato z Wikimedia Commons)
GWRC Factsheet
Materiál EPA
Stantec Introduction to coronoviruses
SARS-CoV-2 titers in wastewater are higher than expected from clinically confirmed cases

A na závěr je vhodné si uvědomit, proč je důležité si mýt ruce mýdlem, a také kde jsou další linie obrany.

J. Wanner.

Assessment of Treatment Plant Performance and Water Quality Data: A Guide for Students, Researchers and Practitioners

Chybí Vám praktická příručka jak aplikovat základy statistiky, testování hypotéz, chemického inženýrství a matematického modelování v čistírenství? IWA Publishing vydává zdarma elektronickou knihu Assessment of Treatment Plant Performance and Water Quality Data: A Guide for Students, Researchers and Practitioners. Výpočty v knize jsou doplněny excely ke stažení, takže zavedení do praxe bude o něco jednodušší.

Odkaz na knihu: https://iwaponline.com/ebooks/book/777/Assessment-of-Treatment-Plant-Performance-and


M. Srb

Změny termínu akcí!!!!

Vážené členky a členové OS ČR MOV v CzWA: Ještě 15. 1. t.r. jsem Vám psal o bohatém programu, který nás na úseku odpadních vod čekal v roce 2020. Vzhledem k rozšiřující a prohlubující se epidemii nového koronaviru byly však všechny akce plánované na nejbližší období odsunuty následovně:

i) Jubilejní ročník „Moravské Třebové“ na 22. – 23. září 2020
ii) Veletrh IFAT a symposium EWA „Integrace vodního sektoru do cirkulární ekonomiky“ na 7. -11. září 2020
iii) Konference IWA o velkých ČOV (LWWTP), Vídeň, na 13. až 17. června 2021

Vzhledem k těmto změnám musíme odložit i plánovaný seminář naší OS na téma „terciární čištění a opětovné využívání odpadních vod“ v 2. polovině září, který měl být spojený s návštěvou NVL ÚČOV Praha a se společenským setkáním všech členů OS. O novém termínu ještě jednáme a včas se Vám s ním ozveme.

J. Wanner.

Seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!!

Ve dnech 22. – 23. 9. 2020 se uskuteční XXV. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Program naleznete zde a přihlášku zde .

Pozvánka na přednášku "ENERGETICKÁ ÚČINNOST PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD" v Praze 26.11.2019

Dne 26. listopadu 2019 v 11:00 hod. se na VŠCHT Praha bude konat přednáška na téma: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Přednášejícím bude host Ústavu technologie vody a prostředí Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jörg Krampe Profesor Krampe je vedoucím Katedry kvality vody a hospodaření se zdroji na Technické universitě ve Vídni. Na tomto postu je nástupcem u nás dobře známého profesora Helmuta Kroise. Prof. Krampe má za sebou bohatou odbornou kariéru v Německu, mj. jako vedoucí Ústavu zdravotního inženýrství na Universitě Stuttgart či jako místopředseda Německé asociace expertů pro technologie životního prostředí a infrastrukturu. Od března 2017 působí rovněž jako mimořádný profesor na Universitě Jižní Austrálie v Adelaide. V rámci Mezinárodní asociace pro vodu IWA je profesor Krampe aktivní jako člen řídicího výboru skupiny specialistů pro velké čistírny odpadních vod. Z této pozice bude spolupředsedou 13. Specializované konference IWA „Navrhování, provoz a ekonomika velkých čistíren odpadních vod“ v květnu 2020 ve Vídni. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na tyto oblasti: čištění odpadních vod aktivačním procesem i biofiltry, membránové bioreaktory, procesy terciárního čištění, energetická optimalizace čistíren odpadních vod a možnosti získávání nutrientů z odpadních vod. Pro usnadnění organizace přednášky si dovolujeme požádat případné zájemce, aby svůj zájem o účast na přednášce oznámili včas e-mailem na adresu jiri.wanner@vscht.cz.

"XXII. ročník konference Nové trendy v čistírenství 2018 v Soběslavi 13.11.2018"

Letošní ročník konference Nové trendy v čistírenství byl letos věnován převážně recyklaci OV. Pro zájemce zveřejňujeme zde prezentaci prof. Wannera na této konferenci. Ostatní příspěvky naleznete ve sborníku.

"Nová vodní linka ÚČOV Praha"

Dne 19. 9. 2018 uvedla primátorka hlavního města Prahy paní Adriana Krnáčová do zkušebního provozu novou vodní linku (NVL) ÚČOV Praha. Tato investice v celkové hodnotě přes 6 miliard Kč byla vybudována za necelé tři roky konsorciem šesti firem z ČR, Francie a Německa pod vedením české firmy SMP Praha a.s. Stavbu financovalo město Praha ze svých prostředků prostřednictvím Odboru strategických investic (OSI). Dozor nad průběhem stavby měla Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS). Celý text naleznete zde a fotografie ve fotogalerii (autoři fotografií prof. Wanner, Ing. Stránský, PVS, a.s.).

"Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti"

V tomto roce byla vydána nová kniha "Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti", která se skládá ze šesti kapitol, které prezentují aktuální technické a vědecké poznatky o aktivačním procesu. Obzvláště podrobná je kapitola 6 "Zkušenosti v různých zemích", kterou napsalo 36 autorů, kteří podávají zkušenosti s řízením sedimentačních vlastností aktivovaného kalu v zemích v Africe, Americe, Asii, Austrálii a Evropě.

Seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“

Ve dnech 10. - 11. 4. 2018 se uskutečnil XXIII. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Program naleznete zde.

"Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards" - článek volně ke stažení

Do 25. března 2018 byl pro zájemce volně a bezplatně na stránce https://authors.elsevier.com/c/1WVTH7taLY7raF ke stažení článek: Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards. Jedná se o jeden z prvních článků k novému zaměření naší odborné skupiny v mezinárodním časopise.
J. Wanner

Česká republika patří k zemím, které prozatím žijí ve vodním blahobytu

Dne 20.9.2017 proběhl rozhovor redaktorky Terezy Šťastné s prof. Wannerem na téma recyklace vyčištěných odpadních vod. Přepis rozhovoru naleznete zde.

© 2010 CzWA | Všechna práva vyhrazena. | Created by www.POCITACESNADNO.cz | Dne 29.10.2020 v 11:28 jste se stal návštěvníkem 30974.