top
kapky

15. bienální konference CzWA VODA 2023

15. bienální konference CzWA VODA 2023 se opět uskuteční v krásných prostorách kongresového centra Zámecké návrší v Litomyšli v termínu 20.-22. září 2023.
Naším cílem je pro Vás opět připravit zajímavý odborný program s přednáškami, diskuzními fóry a bleskovými prezentacemi posterů o aktuálních problémech oboru vodní hospodářství. Jako obvykle pro Vás chystáme také bohatý společenský a kulturní program (společenské večery, tradiční koncert vážné hudby, exkurze ad.).
Více informací naleznete na nové webové stránce konference https://www.bienalkaczwa.cz/. Prvním důležitým termínem je 15. březen 2023, kdy končí uzávěrka pro příjem abstraktů do odborného programu konference.

Jiří Wanner

Odpadové vody 2022

Ve dnech 19.-21.10.2022 se na Štrbském Plese konala bienální konference s mezinárodní účastí AČE Slovenské republiky. Účast, ani množství příspěvků nebylo rekordní, ale nelze se divit, že nebylo dosaženo „předcovidových“ čísel. Ale 45 přednášek a 28 posterových sdělení nejsou špatná čísla. Následné využití vyčištěných odpadních a specifické polutanty v odpadních vodách byly spolu odváděním srážkových vody byly hlavními tématy konference. Stranou nezůstaly ale témata z vodohospodářské praxe – modernizace ČOV a provoz domovních čistíren. Stranou pochopitelně nezůstaly ani příspěvky týkající se legislativy ve vodním hospodářství. Již tradičně byl sborník v elektronické formě. Tradiční neoficiální večerní přednáška byla přednáška prof. Jiřího Wannera „70 let ústavu technologie vody VŠCHT Praha“, ta byla částečně aktuálním nekrologem prof. Petra Graua a přirozeně přešla k připomenutí výročí OEI FChPT STU Bratislava. Forum 33, které je určené pro mladé vědecké pracovníky ve vodním hospodářství je již tradiční součástí konference. Elektronický systém registrace účastníků byl snad pro někoho nezvyklý, ale je třeba si zvyknout, že toto je budoucnost na konferencích. Věřím, že většina účastníků se sejde na příští rok na bienální konferenci CZWA ČR Voda 2023 v Litomyšli.

Ing. Pavel Loužecký

Reportáž o recyklaci vody v Českém rozhlase

Letošní suché léto opět obrátilo pozornost médií k problematice recyklace vody, kterou v CzWA dlouhodobě řeší skupina Čištění a recyklace městských odpadních vod. O situaci s recyklací vody v ČR hovořil v pořadu Ranní plus Český rozhlas Plus její předseda prof. Wanner. Celé povídání o recyklaci vody začíná v záznamu na čase 7:34. https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/23/2022-09-03

Setkání členů OS Čištění a recyklace městských odpadních vod

Ve čtvrtek 9.6.2022 se na ÚČOV Praha sešli členové OS Čištění a recyklace městských odpadních vod. Setkání skupiny zahájil předseda prof. Jiří Wanner a předal slovo Ing. Jiřímu Rosickému, který účastníky seznámil s vývojem pražské čistírny, stavbou nové linky a plány na rekonstrukci stávající vodní linky a kalového hospodářství. Z prezentace byl zřejmý zejména inovativní přístup k problematice energetiky, kdy má čistírna potenciál stát se významný zdrojem elektřiny, plynu a tepla. Další část akce pak patřila exkurzi na demonstrační jednotky projektu Používání chytrých řešení ve vodním hospodářství - Wider uptake. Všichni se tak mohli přesvědčit, že zeleň zalévaná recyklovanou vodou roste stejně dobře, jako při zálivce vodou z Vltavy. Na několik fotografií z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

Prof. Ing. Petr Grau, DrSc. se dožívá 90 let

Profesor Grau se narodil 4. 4. 1932 v Hořicích v Podkrkonoší, kde je také od r. 2017 čestným občanem. Po absolvování VŠCHT Praha pracoval v letech 1956-60 jako vývojový inženýr CHEPOS Praha a v letech 1960-66 působil na tehdejším Ministerstvu lesního a vodního hospodářství. V roce 1967 se vrátil na VŠCHT Praha, kde působil jako výzkumný pracovník na katedře technologie vody do roku 1972, kdy byl jmenován docentem pro obor technologie vody. Po obhájení vědecké hodnosti DrSc. v roce 1978 byl o rok později jmenován profesorem pro obor technologie vody a v této pozici působil až do svého penzionování. V roce 1974 převzal po svém předchůdci profesoru Maděrovi i vedení katedry technologie vody a prostředí, jak se v té době toto pracoviště nazývalo.

Odborně se profesor Grau zabýval zejména substrátovou kinetikou, populační dynamikou směsných kultur a separací suspenzí. Je autorem a spoluautorem 26 patentů a užitných vzorů, množství odborných článků a spolu s W. Wesley Eckenfelderem jr. editoval i monografii Activated Sludge Process Design and Control: Theory and Practice.

Se jménem profesora Graua je ovšem spojeno zejména jeho působení v International Association on Water Quality IAWQ (od roku 2000 International Water Association IWA ). V letech 1975-1998 zastupoval Československo a poté Českou republiku jako člen Governing Board (dnes Governing Assembly). IV letech 1980-85 předsedal ad hoc skupině připravující jednotnou notaci pro popis biologických čistírenských procesů a v letech 1988-90 předsedal skupině specialistů pro populační dynamiku aktivovaného kalu, kterou jsme spolu v r. 1988 založili z VŠCHT Praha.

V rámci IAWQ působil dále jako člen výkonného výboru asociace 1984-88, vice-prezidentem IAWQ byl v letech 1988-1990 a prezidentem v letech 1990-94. Ve vedení IAWQ působil i další čtyři roky jako tzv. Immediate Past President. I díky činnosti prof. Grau se tak Česká republika stala stálou a ploprávnou součástí světové komunity odborníků na vodní hospodářství, kterou International Water Association bezpochyby je.

Zkráceno dle textu prof. Wannera z Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, plný text je zveřejněn na https://www.sovak.cz/cs/clanek/prof-ing-petr-grau-drsc-devadesatnikem

26. ročník vodohospodářské konference „Nové metody a postupy při provozování ČOV“


Ve dnech 8.-9.3.2022 proběhl v kongresovém hotelu Jezerka další ročník naší tradiční odborné akce. Aktuální reportáž z akce si můžete přečíst na adrese: https://www.nase-voda.cz/vodohospodarskou-vyzvou-doby-je-snizovat-spotrebu-energii/
Vložené video je možno shlédnout i na adrese: https://youtu.be/Iw1bGavxF44

Zde jen několik rychlých postřehů, neboť k akci se jistě ještě vrátíme v samostatném článku:

• Akci jsme přejmenovali z tradičního „semináře“ na „konferenci“, a to zejména vzhledem k jejímu významu v kalendáři odborných akcí CzWA.

• Akce proběhla v novém prostředí, které dle dosavadních reakcí významně zvýšilo úroveň akce, nejen s ohledem na poskytované ubytování, ale zejména perfektním vybavením kongresového hotelu, který mohl poskytnout nejen lepší prostředí konferenční sálu, ale i přilehlých prostor pro doprovodnou výstavu a společenská setkávání.

• I přes změnu místa se organizace ujal osvědčený tým z VHOS a.s. Moravská Třebová a její mateřské firmy Energie AG Bohemia, s.r.o. s výraznou podporou vedení obou společností, za což jim všem patří ze strany naší OS velký dík.

• Odborný program konference připravoval také výrazně omlazený tým. Na tvorbě programu se podílel za naší skupinu Ing. Martin Srb, Ph.D. a zejména Ing. Filip Wanner, Ph.D. z Energie AG Bohemia s.r.o., který bravurně zvládal i organizaci jednotlivých sekcí, diskuzí i doprovodného programu. Je velkým úspěchem naší OS, že se podařila tato generační výměna, což dává záruku udržení vysoké odbornosti našich konferencí i do budoucna.

• Nový organizační i programový tým konference přišel i s novou grafikou akce, která byla hodnocena účastníky jako velmi moderní a atraktivní – viz přiložené fotografie. Za domácí cvičení si můžete vyzkoušet, kolik poznáte objektů na jednotlivých fotografiích tvořící panel konference.

• Význam akce podtrhla i účast několika důležitých hostů, zejména:
- radní Pardubického kraje pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil
- Vilém Žák, člen představenstva a ředitel sekretariátu sdružení SOVAK, který i moderoval úvodní sekci
- David Stránský, předseda výboru CzWA
- Jiří Paul, místopředseda výboru CzWA, který se i velmi aktivně zapojoval do diskuzí během konference.

Několik fotografií z akce naleznete v záložce Fotogalerie.

Rozhovor o recyklaci

Server Ecoista, který slouží jako „místo pro online setkávání, sdílení a spolupráci při realizaci nových nápadů na téma udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ekologické transformace i budoucnosti energetiky, průmyslu a dopravy v ČR“ přinesl tento rozhovor: https://www.ecoista.cz/profesor-wanner-recyklovanou-vodu-nase-pravo-neuznava-a-tak-splachujeme-pitnou/

Společná akce s OS „Biologie vody“

Předběžně si Vám dovolujeme oznámit, že jsme se dohodli s novým vedením OS „Biologie vody", že po delší době uspořádáme opět společný jednodenní seminář. Tématem semináře bude „Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou“. Termín tohoto semináře byl stanoven na září 2022. O konkrétním datu se ještě jedná, rovněž tak o programu. Proto si dovoluji se na Vás obrátit se žádostí, pokud byste chtěli Vy či Vaše kolegyně/kolegové do programu přispět, abyste nám včas nabídli téma vašeho případného příspěvku.

Výsledky voleb vedení skupiny pro další období

V korespondeční volbě byly na další období zvoleno "staronové" vedení skupiny, které bude i nadále pracovat ve složení:

Vedoucí skupiny:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Zástupci vedoucího:
Ing. Martin Srb, Ph.D.
Ing. Pavel Loužecký

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem z Vás, kdo jste se korespondenční volby zúčastnili.

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Zpráva o činnost OS ČR MOV za rok 2021“

Vážené členky, vážení členové OS ČR MOV CzWA,

činnost skupiny zasáhla v loňském roce pokračující epidemie koronaviru, kdy řada akcí musela přejít do on-line podoby.

• Ve dnech 13. – 14. 4. 2021 proběhl dlouhodobě zavedený Odborný seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV, který se věnoval problematice odvádění a čištění odpadních vod. Jubilejní 25. ročník semináře, který je pořádán jako Memoriál Ing. Jakuba S. Čecha, CSc. uspořádala společnost VHOS a.s. ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o. ve spolupráci s naší odbornou skupinou. Účastníci tak byli bohužel ochuzeni o jeden z významných aspektů předchozích ročníků, ale seminář se v uplynulých letech zůstal významnou platformou pro setkávání odborníků z řad provozovatelů a vlastníků vodohospodářské infrastruktury, zástupců státní správy a samosprávy či dodavatelů technologií.

• Podařilo se vydat speciální číslo časopisu IWA Water Science and Technology specializované na problematiku velkých čistíren odpadních vod (LWWTP), kterém se jako editoři, recenzenti a autoři podíleli členové skupiny.

• Členové naší skupiny se podíleli na přípravě Vodního manifestu CzWA. Dr. Srb byl koordinátorem přípravy celého Manifestu a prof. Wanner přispěl zásadně k jeho textaci. CzWA představila Manifest na konferenci VODA 2021 Stručnou a výstižnou formou se v něm zabývá těmi nejdůležitějšími tématy vodního hospodářství. CzWA se tím prezentuje jako transparentní a spolehlivý partner nejen pro své členy, ale také pro veřejnou správu a další subjekty. Hlavní teze, kterými dokument začíná, představuje Martin Srb, člen výboru: „Ve třech kapitolách nazvaných Voda pro všechny, Trvalá udržitelnost a Správa vody se vyjadřujeme k právu na vodu, předcházení rizik, změnám klimatu, hospodaření s vodou i správnému přístupu k infrastruktuře, která je pro dodávky vody a její čištění nezbytná.“ Manifest je výsledkem více než roční práce stovky členů asociace.

• Mezinárodní asociace pro vodu International Water Association udělila čestné členství prof. Jiřímu Wannerovi, zakládajícímu členovi a dlouholetému předsedovi CzWA a také naší skupiny. Čestné členství je výjimečnou poctou, neboť s prof. Wannerem byl takto letos oceněn pouze prof. van Loosdrecht a minulé čestné členství bylo uděleno naposledy v roce 2016. Prof. Wanner byl oceněn za 35 let práce pro IWA na poli čistírenských technologií i za 25 let činnosti českého zástupce v IWA.

• Naše skupina připravila vyjádření do veřejné konzultace k směrnici rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS).


• V srpnu proběhla exkurze nejen členů naší skupiny na zkušební polygon řešený společností ASIO TECH na ČOV Brno. Při setkání proběhly prezentace zaměřené na recyklace vod a představení projektu, poté následovala exkurze na ČOV Brno – Modřice. Setkání se zaměřilo nejen na výměnu zkušeností s obdobným projektem běžícím na ÚČOV Praha, ale kladlo si i za cíl přispět a ovlivnit tvorbu legislativy pro recyklované vody v České republice.


• Tématiku recyklace odpadních vod se nám podařilo prosadit i do mainstreamových médií. Česká televize v červenci 2021 zařadila informace o projektu Horizon Wider uptake, který v ČR realizují VŠCHT Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze a Pražská vodohospodářská společnost do hlavní zpravodajské relace Události. Důvody pro recyklaci vody a vědecký rámec projektu zde představili naši členové prof. Jiří Wanner a Adéla Puškáčová z Ústavi technologie vody a prostředí - VŠCHT Praha. Popisu technické části čisticí technologie se ujal Martin Srb z Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Na reportáž se můžete podívat na odkazu https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100726?x=47&y=14&index%5B%5D=854399. V sobotu 19.6. odvysílala stanice CNN Prima NEWS v pořadu Hlavní zprávy reportáž o mikropolutantech a recyklaci vody, kde vystoupili naši členové Miroslav Váňa z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., a prof. Wanner z VŠCHT Praha. Reportáž najdete na odkazu https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/19062021, čas 23:46.

V roce 2021 pokračovala za naši skupinu snaha o spojení naší skupiny a skupiny Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, neboť oblast zájmu obou skupin je velice podobná a v řadě témat se oblasti překrývají. Bohužel na straně OS REP byla odezva na tuto aktivitu zamítavá, a proto nemůžeme v tomto záměru pokračovat.

Vzhledem ke covidové epidemii se do virtuálního prostředí přesunula i akce CzWA „IDEOCON“ Diskuse k vybraným se tématům přesunuly do týmu CzWA v MS Teams. Tématům, kterým se věnuje naše OS ČR MOV, jsou věnovány dva kanály v tomto týmu:

• Opětovné užívání vody a kalu
• Kvalita vypouštěné vody z ČOV

Diskuze v těchto skupinách pokračovala většinu roku 2021 v digitální podobě a jejím pomyslným vrcholem pak bylo setkání skupin na bienální konferenci VODA 2021 v Litomyšli. Zde Úvodní prezentaci diskuzního bloku přednesl prof. Wanner jako mluvčí skupiny „Opětovné užívání vody a kalu“ IDEOCONu. Část recyklace vody připravil prof. Wanner, část využití kalů Ing. Kos. Prezentace shrnula současný stav recyklace vody i kalů, důvody k recyklaci i bariéry, které jí brání.

V současné době se snažíme naplánovat akce skupiny na rok 2022. Jsme sic stále mírně ve stínu doznívající epidemie COVID. Zásadní již domluvenou akcí je 26. ročník konference „Nové metody a postupy při provozování ČOV“, který se letos bude konat na novém místě a netradičním termínu, v hotelu Jezerka na Seči a ve dnech 8.-9. března 2022.

Pro rok 2022 bychom rádi jsme uvažovali také s organizací exkurze členů skupiny na provoz spojené s recyklací vody a kalů. Aktuálně připravujeme na červen exkurzi na úpravu vyčištěné odpadní vody a závlahu v rámci projektu Wider Uptake v programu Horizon. Na podzimní měsíce pak plánujeme exkurzi na nově rekonstruovanou ČOV Vídeň, ale zde již bude záležet na ochotě partnerské strany a také epidemické situaci.

Celou zprávu naleznete na:Zpráva o činnosti za rok 2021

ÚČOV - nové informace

Nejnovější informace o vývoji kolem ÚČOV Praha můžete nalézt na těchto adresách:
http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/nova-vodni-linka-ucov-prosla-zdarne-kolaudaci
http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/vedeni-prahy-schvalilo-dalsi-cast-modernizace-cistirny-odpadnich-vod

Odpadní a recyklované vody a koronavirus

V poslední době byl provedeno několik studií výskytu viru způsobujícího chorou Coviud-19 v odpadních vodách v Evropě, USA i v Číně. Některé studie ukazují, že přinejmenším fragmenty genů SARS-CoV-2, ne-li virus sám, mohou být přítomny ve splaškové vodě. V odtocích z ČOV však stopy RNA tohoto viru zatím nalezeny nebyly. Ani přenos fekálně-orální cestou dosud nebyl potvrzen. Splaškové odpadní vody a vyčištěné odpadní vody nejsou v současnosti považovány za epidemiologické riziko. Všechny velké asociace provozních společností v Evropě i v zámoří dospěly k závěrům, že k ochraně pracovníků stokových sítí i vlastních čistíren odpadních vod postačí důsledné používání předepsaných ochranných pomůcek (např. podle Best Practice Empfehlungen des DWA-Fachausschuss BIZ-4 „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ für die betriebliche Umsetzung der TRBA 220). V každém případě je zapotřebí zamezit expozici pracovníků aerosolům, které mohou vnikat ve stokové síti či v určitých místech technologie ČOV, neboť tyto disperze mohou viry SARS-CoV-2 obsahovat. Z hlediska přetrvávání koronavirů ve vodním prostředí je důležité, že mají slabou tukovou obálku a jsou velmi snadno ve finále deaktivovány desinfekčními postupy jako je například běžná chlorace, ozonizace či UV záření. Tato obálka může být i narušena činností povrchově aktivních látek nebo enzymy, které se vyskytují v aktivační směsi. Pokud je navíc odtok z ČOV dezinfikován chlorem či UV zářením, je přenos viru SARS-CoV-2 ze splašků do přírodního vodního prostředí prakticky vyloučen. Ze stejného důvodu není nutné se rovněž obávat recyklovaných odpadních vod, jak městských, tak šedých, neboť základní operací přípravy recyklované odpadní vody je vždy její dezinfekce. Výskyt koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v různých místech stokové sítě by mohl sloužit i indikaci epidemiologické situace v dané lokalitě. Objevují se i studie naznačující, že sledování výskytu tohoto viru v odpadních vodách by mohlo fungovat jako jakýsi systém včasného varování, že v dané lokalitě žije větší počet lidí s nemocí Covid-19.

A dále několik zajímavých článků a odkazů k dané problematice:

Stanovisko WHO
Stanovisko NRC SZÚ
Struktura koronaviru (převzato z Wikimedia Commons)
GWRC Factsheet
Materiál EPA
Stantec Introduction to coronoviruses
SARS-CoV-2 titers in wastewater are higher than expected from clinically confirmed cases

A na závěr je vhodné si uvědomit, proč je důležité si mýt ruce mýdlem, a také kde jsou další linie obrany.

J. Wanner.

Assessment of Treatment Plant Performance and Water Quality Data: A Guide for Students, Researchers and Practitioners

Chybí Vám praktická příručka jak aplikovat základy statistiky, testování hypotéz, chemického inženýrství a matematického modelování v čistírenství? IWA Publishing vydává zdarma elektronickou knihu Assessment of Treatment Plant Performance and Water Quality Data: A Guide for Students, Researchers and Practitioners. Výpočty v knize jsou doplněny excely ke stažení, takže zavedení do praxe bude o něco jednodušší.

Odkaz na knihu: https://iwaponline.com/ebooks/book/777/Assessment-of-Treatment-Plant-Performance-and


M. Srb

"XXII. ročník konference Nové trendy v čistírenství 2018 v Soběslavi 13.11.2018"

Letošní ročník konference Nové trendy v čistírenství byl letos věnován převážně recyklaci OV. Pro zájemce zveřejňujeme zde prezentaci prof. Wannera na této konferenci. Ostatní příspěvky naleznete ve sborníku.

"Nová vodní linka ÚČOV Praha"

Dne 19. 9. 2018 uvedla primátorka hlavního města Prahy paní Adriana Krnáčová do zkušebního provozu novou vodní linku (NVL) ÚČOV Praha. Tato investice v celkové hodnotě přes 6 miliard Kč byla vybudována za necelé tři roky konsorciem šesti firem z ČR, Francie a Německa pod vedením české firmy SMP Praha a.s. Stavbu financovalo město Praha ze svých prostředků prostřednictvím Odboru strategických investic (OSI). Dozor nad průběhem stavby měla Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS). Celý text naleznete zde a fotografie ve fotogalerii (autoři fotografií prof. Wanner, Ing. Stránský, PVS, a.s.).

"Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti"

V tomto roce byla vydána nová kniha "Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti", která se skládá ze šesti kapitol, které prezentují aktuální technické a vědecké poznatky o aktivačním procesu. Obzvláště podrobná je kapitola 6 "Zkušenosti v různých zemích", kterou napsalo 36 autorů, kteří podávají zkušenosti s řízením sedimentačních vlastností aktivovaného kalu v zemích v Africe, Americe, Asii, Austrálii a Evropě.

"Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards" - článek volně ke stažení

Do 25. března 2018 byl pro zájemce volně a bezplatně na stránce https://authors.elsevier.com/c/1WVTH7taLY7raF ke stažení článek: Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards. Jedná se o jeden z prvních článků k novému zaměření naší odborné skupiny v mezinárodním časopise.
J. Wanner

Česká republika patří k zemím, které prozatím žijí ve vodním blahobytu

Dne 20.9.2017 proběhl rozhovor redaktorky Terezy Šťastné s prof. Wannerem na téma recyklace vyčištěných odpadních vod. Přepis rozhovoru naleznete zde.

© 2010 CzWA | Všechna práva vyhrazena. | Created by www.POCITACESNADNO.cz | Dne 6.12.2023 v 15:02 jste se stal návštěvníkem 58.