top
kapky

Pozvánka na přednášku "ENERGETICKÁ ÚČINNOST PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD" v Praze 26.11.2019

Dne 26. listopadu 2019 v 11:00 hod. se na VŠCHT Praha bude konat přednáška na téma: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Přednášejícím bude host Ústavu technologie vody a prostředí Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jörg Krampe Profesor Krampe je vedoucím Katedry kvality vody a hospodaření se zdroji na Technické universitě ve Vídni. Na tomto postu je nástupcem u nás dobře známého profesora Helmuta Kroise. Prof. Krampe má za sebou bohatou odbornou kariéru v Německu, mj. jako vedoucí Ústavu zdravotního inženýrství na Universitě Stuttgart či jako místopředseda Německé asociace expertů pro technologie životního prostředí a infrastrukturu. Od března 2017 působí rovněž jako mimořádný profesor na Universitě Jižní Austrálie v Adelaide. V rámci Mezinárodní asociace pro vodu IWA je profesor Krampe aktivní jako člen řídicího výboru skupiny specialistů pro velké čistírny odpadních vod. Z této pozice bude spolupředsedou 13. Specializované konference IWA „Navrhování, provoz a ekonomika velkých čistíren odpadních vod“ v květnu 2020 ve Vídni. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na tyto oblasti: čištění odpadních vod aktivačním procesem i biofiltry, membránové bioreaktory, procesy terciárního čištění, energetická optimalizace čistíren odpadních vod a možnosti získávání nutrientů z odpadních vod. Pro usnadnění organizace přednášky si dovolujeme požádat případné zájemce, aby svůj zájem o účast na přednášce oznámili včas e-mailem na adresu jiri.wanner@vscht.cz.

"XXII. ročník konference Nové trendy v čistírenství 2018 v Soběslavi 13.11.2018"

Letošní ročník konference Nové trendy v čistírenství byl letos věnován převážně recyklaci OV. Pro zájemce zveřejňujeme zde prezentaci prof. Wannera na této konferenci. Ostatní příspěvky naleznete ve sborníku.

"Nová vodní linka ÚČOV Praha"

Dne 19. 9. 2018 uvedla primátorka hlavního města Prahy paní Adriana Krnáčová do zkušebního provozu novou vodní linku (NVL) ÚČOV Praha. Tato investice v celkové hodnotě přes 6 miliard Kč byla vybudována za necelé tři roky konsorciem šesti firem z ČR, Francie a Německa pod vedením české firmy SMP Praha a.s. Stavbu financovalo město Praha ze svých prostředků prostřednictvím Odboru strategických investic (OSI). Dozor nad průběhem stavby měla Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS). Celý text naleznete zde a fotografie ve fotogalerii (autoři fotografií prof. Wanner, Ing. Stránský, PVS, a.s.).

"Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti"

V tomto roce byla vydána nová kniha "Problémy se separací aktivovaných kalů: teorie, kontrolní opatření, praktické zkušenosti", která se skládá ze šesti kapitol, které prezentují aktuální technické a vědecké poznatky o aktivačním procesu. Obzvláště podrobná je kapitola 6 "Zkušenosti v různých zemích", kterou napsalo 36 autorů, kteří podávají zkušenosti s řízením sedimentačních vlastností aktivovaného kalu v zemích v Africe, Americe, Asii, Austrálii a Evropě.

Seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“

Ve dnech 10. - 11. 4. 2018 se uskutečnil XXIII. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Program naleznete zde.

"Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards" - článek volně ke stažení

Do 25. března 2018 byl pro zájemce volně a bezplatně na stránce https://authors.elsevier.com/c/1WVTH7taLY7raF ke stažení článek: Experimental verification of tertiary treatment process in achieving effluent quality required by wastewater reuse standards. Jedná se o jeden z prvních článků k novému zaměření naší odborné skupiny v mezinárodním časopise.
J. Wanner

Činnost skupiny v roce 2017 a plán na rok 2018

V roce 2017 členové skupiny Čištění a recyklace městských odpadních vod, aktivně spolupracovali na přípravě několika konferencí, např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové nebo VODA 2017 a společně s dalšími partnery připravili seminář Praktické poznatky z optimalizací provozu komunálních ČOV, který proběhl 8. března 2017.

Základní myšlenkou semináře bylo poskytnout účastníkům semináře ucelený přehled o problematice optimalizací provozu komunálních ČOV s ohledem na legislativní požadavky, technický a technologický stav ČOV, potřeby provozovatelů, velikost ČOV apod. Program semináře byl členěn do tří bloků:

• Potenciál pro úsporu provozních nákladů a energií, bezpečné plnění limitů

• Praktické zkušenosti s aplikací optimalizačních systémů

• Technické a provozní aspekty optimalizace

Současně se členové skupiny v roce 2017 podíleli na přípravě legislativních návrhů novely vodního zákona a dále zpracovali odborný posudek pro obec Klecany (Středočeský kraj), který se týkal Posouzení technického řešení intenzifikace ČOV. Členové skupiny se svými příspěvky ve formě přednášek a posterových sdělení aktivně účastnili odborných seminářů a konferencí pořádaných samotnou odbornou skupinou, společně s jinými odbornými skupinami nebo organizacemi a společnostmi, se kterými skupina dlouhodobě úzce spolupracuje. Důležitou součástí aktivit členů OS jsou i publikace v odborných časopisech.

V roce 2018 budou členové skupiny spoluorganizátory semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové a konference ODPADOVÉ VODY 2018 v Tatrách, současně se budou podílet na připomínkování legislativních návrhů a návrhů norem, např. normy ČSN 75 6401.

Česká republika patří k zemím, které prozatím žijí ve vodním blahobytu

Dne 20.9.2017 proběhl rozhovor redaktorky Terezy Šťastné s prof. Wannerem na téma recyklace vyčištěných odpadních vod. Přepis rozhovoru naleznete zde.

© 2010 CzWA | Všechna práva vyhrazena. | Created by www.POCITACESNADNO.cz | Dne 26.1.2020 v 3:04 jste se stal návštěvníkem 27279.